Basic Sanskrit Courses

Philosophy

Course Guide
Philosophy Philosophy
Muktavali
Muktavali Basic - Online

न्याय-सिद्धान्त-मुक्तावलि-नामकः ग्रन्थः विश्वनाथपञ्चाननकृतः नव्यन्यायशास्त्रे महत्वपूर्णं स्थानम् आवहति। तस्मिन् ग्रन्थे विद्यमानान् मुख्यांशान् पाठयितुं मद्रपुरी-संस्कृत​-महाविद्यालये प्रशिक्षणवर्गः (workshop) 2022 April मासे षट्सु दिनाङ्केषु प्राचलत् यत्र विभिन्नेभ्यः प्रान्तेभ्यः महान्तः विद्वांसः समागत्य प्रशिक्षणवर्गान् पाठितवन्तः।

Course Validity
Course Validity 0 Year(s)
Course Fee
$ 60
Students Enrolled
Students Enrolled 8
Philosophy Philosophy
Mimamasa paribhasha (Sanskrit)
Mimamasa paribhasha (Sanskrit) Basic - Online

मीमांसाशस्त्रस्य वाक्यशास्त्रमिति अपरं नामधेयम्। यतः वाक्यस्य तात्पर्यनिर्णयः कथं कर्तव्यः इति अस्मिन् शास्त्रे युक्तयः व्युत्पाद्यन्ते। अस्यशास्त्रस्य प्रकरणग्रन्थेषु अन्यतमः मीमांसापरिभाषाग्रन्थः। अस्य कर्ता श्रीकृष्णयज्वा। ग्रन्थेऽस्मिन् मीमांसाशास्त्रे विद्यमानानि मुख्यानि तत्त्वानि समुच्चित्य ग्रन्थकारः एनं ग्रन्थं रचितवान् अस्ति। अस्य अध्ययनेन मीमांसाशास्त्रे प्रवेशः सुकरः भवति। 

Course Validity
Course Validity 1 Year(s)
Course Fee
$ 30
Students Enrolled
Students Enrolled 0
Philosophy Philosophy
Mimamsa Paribhasha (Tamil)
Mimamsa Paribhasha (Tamil) Basic - Online

மீமாம்ஸா ஶாஸ்த்ரத்திற்கு வாக்யஶாஸ்த்ரம் என்று மற்றொரு பெயர். அதன் காரணம் வாக்யங்களின் தாத்பர்யத்தை (உட்கறுத்தை) கண்டுபிடிப்பதற்குத்தேவையான யுக்திகள் இந்த ஶாத்ரத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஶாஸ்த்ரத்தின் ஆரம்ப நிலை புத்தகங்களுள் மீமாம்ஸாபரிபாஷா ஒரு முக்கியமான புத்தகமாகும். இதன் கர்த்தா ஶ்ரீ க்ருஷ்ணயஜ்வா ஆவார். 

Course Validity
Course Validity 1 Year(s)
Course Fee
$ 30
Students Enrolled
Students Enrolled 4
Philosophy Philosophy
Tarka Sangraha
Tarka Sangraha Basic - Online

तर्कशास्त्रे च प्रारम्भिकग्रन्थः कः इति चिन्तयामः चेत् तर्कसङ्ग्रहः इति ग्रन्थः विद्वज्जनानाम् अपि सम्मतः प्रथमविकल्परूपेण तर्कशास्त्रे प्रारम्भिकः प्रकरणग्रन्थः भवति। तस्मादेव मद्रपुरीसंस्कृतमहाविद्यालयः तर्कशास्त्रे इतरशास्त्राणां वा प्रवेशार्थं सर्वजनसौकर्याय अस्य तर्कसङ्ग्रहग्रन्थस्य जालपुटमाध्यमेन पाठनं करोति।

Course Validity
Course Validity 1 Year(s)
Course Fee
$ 60
Students Enrolled
Students Enrolled 120
Philosophy Philosophy
Vicharasagara
Vicharasagara Basic - Online

Vicharasagara (Sanskrit) is a wonderful book on Advaita Vedanta written by H.H Swami Vasudeva Brahmendra Saraswati. This book has been widely translated into many Indian languages. By reading this book one will be able to understand the foundational building blocks of Advaita Vedanta philosophy.

Course Validity
Course Validity 1 Year(s)
Course Fee
$ 60
Students Enrolled
Students Enrolled 71
Philosophy Philosophy
Vedanta Dakshata
Vedanta Dakshata Basic - Online

अस्मिन् वेदान्तदक्षताख्ये पाठ्यक्रमे सदानन्दाचार्यविरचितः वेदान्तसारः, भगवद्गीतायाः प्रथमद्वितीयाध्यायौ, तोटकाचार्यविरचितं तोटकाष्टकं, शङ्करभगवत्पादविरचितं दक्षिणामूर्त्यष्टकञ्चेति एते ग्रन्थाः पाठिताः वर्तन्ते।

Course Validity
Course Validity 1 Year(s)
Course Fee
$ 30
Students Enrolled
Students Enrolled 66